Interpretacje i podstawy prawne pozwalające zrezygnować z kasy fiskalnej, przejść na e-paragony i fakturować całą sprzedaż internetową

Poniższe informacje przygotowaliśmy we współpracy z zaprzyjaźnionymi biurami księgowymi oraz sklepami internetowymi objętymi naszą opieką.

Pamiętaj, że każdy przypadek należy interpretować indywidualnie. Skonsultuj się z księgowością lub napisz do swojego Urzędu Skarbowego prośbę o indywidualną interpretację. Krótkie pismo, w którym przedstawisz swój biznes eCommerce da Ci 100% jasność sytuacji.

Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej, po spełnieniu pewnych warunków:

 • Jeżeli wpłaty za zamówione towary w całości będą dokonywane na rachunek bankowy podatnika: za pośrednictwem poczty (pobranie), banku (płatność elektroniczna) lub SKOK
 • Jeżeli dostawa towarów dotyczy czynności, która następuje w systemie wysyłkowym,
 • Jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę (np. faktura) jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana
 • Jeżeli produkty, które sprzedaje podatnik nie są wymienione w Rozporządzenie Ministra Finansów (link w dalszej części artykułu)

Jeżeli podatnik spełnia powyższe, to nie będzie zobowiązany do ewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży wysyłkowej towarów. Jeżeli podatnik stosuje kasę fiskalną, może złożyć wniosek o jej wyrejestrowanie.

Jak przejść na faktury - dlaczego powstał ten artykuł?

Jeśli uznasz, że rezygnacja z klasycznych paragonów i kasy fiskalnej ułatwi Ci prowadzenie sklepu internetowego i biznesu - zapoznaj się z dalszą częścią artykułu. Wszystkie funkcjonalności związane z fakturowaniem oraz wystawianiem e-paragonów do sprzedaży w sklepie PrestaShop zapewni Ci nasz moduł Faktury i E-Paragony.

Jednorazowa płatność, bez abonamentów, szybko, łatwo i zgodnie z prawem księgowym i podatkowym. Więcej nt. naszego rozwiązania i jego możliwości przeczytasz na stronie modułu:

Dlaczego rezygnacja z paragonów może być opłacalna?

 • Nie musisz utrzymywać (lub kupować) drukarki fiskalnej
 • Nie musisz drukować i pakować paragonów
 • Nie musisz drukować miesięcznych zestawień, które księgowa ręcznie przepisuje do swojego programu księgowego

Dlaczego przejście na faktury może okazać się wygodne?

 • Automatyczne wystawianie faktur dla zamówień, w tym generowanie korekt, zwrotów i duplikatów.
 • Faktury będą jedynym dokumentem rozliczeniowym, dzięki czemu zachowasz porządek w papierach lub plikach :)
 • Wygenerujesz zestawienie miesięczne i pobierzesz wszystkie faktury PDF 1-kliknięciem
 • Księgowej przekażesz zestawienie miesięczne w pliku oraz faktury wygenerowane w PDF.
 • Dzięki eksportowi faktur ze sklepu Twoja księgowa wgra całą Twoją sprzedaż do programu księgowego 
 • Nie ma różnic rachunkowo - księgowych  po przejściu na fakturowanie B2C
 • Nie ponosisz dodatkowych kosztów podatkowych po przejściu na fakturowanie
 • Automatyzując fakturowanie nie musisz drukować, czyli oszczędzasz zasoby naturalne naszej Ziemi

Aktualizacja 2022-12-06

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących znajdziesz tutaj. Czytamy w nim m.in.: "Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. (...)"

W myśl przepisów, od dnia 1 maja 2021 roku sprzedawca zwolniony jest z obowiązku każdorazowego wystawiania drukowanego paragonu fiskalnego. Może go zastąpić elektroniczny paragon fiskalny, który przesyłany będzie na adres e-mail klienta lub bezpośrednio na jego telefon komórkowy (źródło). Bingo!

Sprzedaż w systemie wysyłkowym a obowiązek stosowania kasy rejestrującej - interpretacja KIS

Źródło

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020, strona 24 (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.401.2020.1.MN)

Stan faktyczny

Czynny podatnik VAT prowadził detaliczną sprzedaż artykułów do dekoracji domu i wyposażenia wnętrz na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Miał on obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych - kasa została zainstalowana w 2009 r. Od lutego 2020 r. sprzedaż odbywała się jedynie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Podatnik otrzymywał wszystkie płatności w formie przelewów bankowych lub innych form płatności bezgotówkowej, na rachunek bankowy prowadzony dla potrzeb działalności gospodarczej. W przypadku wymiany towarów zapłatę/dopłatę przyjmował kurier, a otrzymane pieniądze były wpłacane na rachunek bankowy podatnika. Sprzedaż była dokumentowana przez kuriera w postaci zestawienia wpłat ze wskazaniem numeru zamówienia, numeru listu przewozowego, kwoty pobranych pieniędzy, danych osobowych nabywcy. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. Łącznie obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekraczał 20.000 zł rocznie. Podatnik nie prowadził sprzedaży artykułów i usług, wyłączonych z możliwości korzystania ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnik zapytał, czy w opisanym stanie faktycznym przysługiwało mu zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych i czy mógł wyrejestrować stosowaną kasę.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy przypomniał, że art. 111 ust. 1 ustawy o VAT określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest zatem status nabywcy. Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, od 1 stycznia 2019 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r., poz. 2519).

Sprzedaż wysyłkowa - zwolnienie przedmiotowe z ewidencjonowania

Stosownie do § 2 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia (zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku). Pod poz. 36 ww. załącznika wskazano dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Natomiast stosownie do § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania - m.in. o którym mowa wyżej - nie stosuje się w określonych w tym przepisie przypadkach (m.in. w przypadku sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych).

Podatnik ma zatem prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej - na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia - jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • dostawa towarów dotyczy czynności, która następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi)
 • zapłata za towar jest dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK - na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana,
 • przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania omawianego zwolnienia.

W świetle powyższego organ podatkowy uznał, że w opisanej przez podatnika sytuacji zostały spełnione wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży towarów, w systemie wysyłkowym, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Podatnik ma zatem prawo korzystać z tego zwolnienia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej

Odnosząc się natomiast do wątpliwości dotyczących możliwości zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i jej wyrejestrowania, organ podatkowy uznał, że skoro podatnik dokonuje wyłącznie sprzedaży towarów, których dostawa objęta jest zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to może on złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o jej wyrejestrowanie z ewidencji kas, stosownie do § 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816).

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

 1. wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),
 2. niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia,
 3. składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego,
 4. sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Dostawa towaru za pośrednictwem firmy transportowej a zwolnienie z kasy fiskalnej

Źródło: Poradnik VAT nr 8 (536) z dnia 20.04.2021, strona 25

,,Na początku 2021 r. rozpoczęłam działalność gospodarczą polegającą na internetowej sprzedaży towarów na rzecz osób prywatnych. Wszystkie płatności dokonywane są przelewem na mój rachunek bankowy. Towary wysyłam do klientów za pośrednictwem firmy transportowej. Czy sprzedaż taką muszę ewidencjonować w kasie fiskalnej?

Podmioty prowadzące internetową sprzedaż towarów mają możliwość skorzystania z dwóch rodzajów zwolnień, a mianowicie ze względu na osiągane obroty oraz z tytułu sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym, a zasady korzystania z nich określone są w rozporządzeniu w sprawie zwolnień.

Podatnik rozpoczynający po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, do dnia 31 grudnia 2021 r. zwolniony jest z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas, jeżeli przewidywany obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł. Tak stanowi § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Jeżeli jednak w trakcie roku obroty ze sprzedaży dla osób prywatnych przekroczą limit liczony proporcjonalnie do okresu wykonywania sprzedaży w 2021 r., zwolnienie straci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczył ww. limit (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Podatnik, którego obroty są wyższe niż 20.000 zł ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z tytułu sprzedaży wysyłkowej, ale tu konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.

Zwolnienie to określone zostało w § 2 ust. 1 w związku z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień i dotyczy dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że:

 • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Należy nadmienić, że z możliwości korzystania z jakichkolwiek zwolnień określonych w rozporządzeniu wyklucza podatnika dokonywanie sprzedaży towarów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.929.2020.1.ALN wyjaśnił, że ustawodawca wprost wskazał, że jedynie wysyłanie towaru za pośrednictwem poczty lub przesyłkami kurierskimi uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień, przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z ww. przepisu.

W interpretacji tej wskazano, że zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym określone są w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.). W myśl art. 46 ust. 1 tej ustawy do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest obowiązany operator wyznaczony, czyli operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych.

W odniesieniu natomiast do usług kurierskich wskazano, że co prawda nie zostały one wprost uregulowane w prawie polskim, jednak do zagadnień tych nawiązuje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), jak i ww. ustawa Prawo pocztowe.

Z kolei stosownie do art. 3 pkt 19 ustawy Prawo pocztowe przesyłka kurierska stanowi przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną lub paczkę pocztową, przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób łącznie zapewniający:

 • bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy,
 • śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia,
 • doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych,
 • doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru,
 • uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej.

Jednocześnie podkreślono, że działalność operatora pocztowego, a zatem również firmy kurierskiej działającej na podobnych zasadach, zalicza się do działalności regulowanej i w tym sensie wymaga dodatkowej rejestracji oraz spełnienia określonych warunków. Tymczasem, jak wskazano uruchomienie usług przewozu rzeczy sprowadza się tylko do zarejestrowania działalności gospodarczej.

W konsekwencji uznano, że: 

"(...) w przedmiotowej sprawie w części dotyczącej braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które złożyły zamówienie w sklepie internetowym, zrealizowały płatność on-line oraz dokonały odbioru towaru w wybranym przez siebie punkcie odbioru a towar dostarczony będzie za pośrednictwem firmy (bądź osoby zatrudnionej w spółce) trudniącej się wysyłką lub transportem towarów lub innej świadczącej usługi z zakresu wysyłki/transportu towarów niebędące pocztą lub firmą kurierską, nie zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 36 załącznika do rozporządzenia. Bowiem pomimo, że - jak wskazano we wniosku - na podstawie ewidencji i dokumentacji prowadzonej przez Wnioskodawcę możliwe będzie ustalenie, do jakiego konkretnie zamówienia odnosiła się wpłata otrzymana na rachunek spółki oraz na czyją rzecz dana sprzedaż została dokonana a płatność za zakupiony towar będzie mogła zostać zrealizowana według wyboru Klienta przy użyciu systemu płatności ... lub przez tradycyjny przelew internetowy na konto bankowe wskazane na fakturze lub w treści wiadomości mailowej, to nie zostanie spełniony warunek dostawy towarów w systemie wysyłkowym tj. pocztą lub przesyłkami kurierskimi (...)".

Reasumując

W opisywanej sytuacji podatnik dokonujący sprzedaży towarów w formie wysyłkowej ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej ze względu na wysokość obrotów. Nie może on korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania na podstawie § 2 w związku z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień, jeśli dostawa towarów w systemie wysyłkowym jest dokonywana za pośrednictwem firmy transportowej.

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym a kasa fiskalna

Źródło: Poradnik VAT nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 33

,,W 2018 r. zlikwidowaliśmy kasę fiskalną. Obecnie zamierzamy dokonywać wysyłkowej sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych. Zapłatę za towary będziemy otrzymywać na nasz rachunek bankowy lub będzie ona dokonywana za pobraniem (kurier pobiera płatność od klienta, którą uiści na nasze konto). Czy taką sprzedaż będziemy musieli ewidencjonować w kasie?

Generalnie, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji w kasie rejestrującej.

Jednak na mocy § 2 ust. 1 i poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwolniona z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi). Aby podatnik miał prawo do zastosowania tego zwolnienia, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Ze zwolnienia tego nie może jednak korzystać podatnik, który sam dostarcza towar do nabywcy, nie korzystając przy tym z usług poczty lub innej firmy kurierskiej.

Należy mieć również na uwadze, że z możliwości korzystania z jakichkolwiek zwolnień określonych w rozporządzeniu wyklucza podatnika dokonywanie sprzedaży towarów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 listopada 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.492.2019.1.ISK rozpatrując sprawę w analogicznym stanie do zadanego pytania wyjaśnił, że: "(...) skoro dokonywana w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży dostawa towarów odbywa się w systemie wysyłkowym pocztą lub przesyłkami kurierskimi, płatności są dokonywane w sposób wskazany w poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień (...), przy czym sprzedawane towary nie mieszczą się w wyłączeniach wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas, to w odniesieniu do tej sprzedaży Wnioskodawca ma prawo do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas w powiązaniu z poz. 36 ww. załącznika do tego rozporządzenia. (...)"

Dodatkowo wyjaśnił, że: "(...) Odnosząc się natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących możliwości zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wskazać należy, że Wnioskodawca ma takie prawo w odniesieniu do wszystkich trzech kas rejestrujących, w odniesieniu do których spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. (...)"

Reasumując

Jeżeli w sytuacji przedstawionej w pytaniu, wpłaty za zamówione towary w całości będą dokonywane na rachunek bankowy podatnika (zarówno bezpośrednio przez ostatecznego odbiorcę, jak i przez firmy kurierskie, które otrzymywane od kupującego należności będą wpłacały na konto bankowe podatnika), to podatnik nie będzie zobowiązany do ewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży wysyłkowej towarów.

 

Komentarze (1)
z 1

Pytanie co dalej od 1 stycznia 2024 w kontekście KSEF (Krajowy System eFaktur) - gdzie faktury od 1 stycznia będą mogły być wystawiane jedynie jako ustrukturyzowany zestaw danych w rządowym systemie, a nie dokument poza systemem rządu.