PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)

Link do nowej wersji licencji, która obowiązuje od 01.09.2023.

Skrót (dla leniwych):

  • Moduł możesz użytkować bez ograniczeń czasowych w jednym sklepie: 1 moduł = 1 licencja = 1 sklep.
  • Przypisanie modułu do domeny wykonasz samodzielnie po zalogowaniu się do Twojego Konta w sklepie prestashow.pl.
  • Moduł możesz również użytkować w sklepie testowym: dev.domena.pl, test.domena.pl, beta.domena.pl.
  • Jeśli moduł obsługuje PrestaShop Multistore - do licencji przypisz tylko główną domenę sklepu.
  • Instalacja modułu na kilku różnych domenach (z wyłączeniem Multistore) = złamanie licencji.
  • Zmiana domeny dla licencji jest możliwa. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
  • Możesz modyfikować kod źródłowy modułów w plikach tpl i css. 
  • Modyfikacja core modułu wiąże się z utratą gwarancji.

Licencja modułów PrestaShow

1. Warunkiem zainstalowania i korzystania ze Produktu jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności dokonanie należnej płatności za Produkt. Brak akceptacji Regulaminu oraz brak dokonania płatności uniemożliwia instalację i korzystanie ze Produktu.

2. Przedmiotem Umowy Licencji mogą być Produkty dostępne w prestashow.pl. Dostępne Produkty wskazane są Klientowi w ramach Sklepu Internetowego.

3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że udzielenie Licencji i jej zakres ma na celu umożliwienie Klientowi korzystanie z Produktu jedynie do własnych celów prowadzonej działalności, to jest prowadzenia Sklepu Internetowego przez Klienta. Oznacza to, że poza tym zakresem Klient nie jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy Produktu objętego ochroną Prawa Autorskiego. Jeden Produkt może być wykorzystany przez jednego Klienta w jednym Sklepie Internetowym Klienta na jednej domenie internetowej, co nie ogranicza prawa Sprzedawcy do udzielenia kolejnych Licencji innym Klientom na ten sam Produkt lub temu samemu Klientowi na kolejny Sklep Internetowy. 

3.1. Produkt na który udzielona jest Licencja posiada zabezpieczenia oparte na zbieraniu danych (m. in. adres IP) związanych z instalacją i korzystaniem z Produktu.

4. Sprzedawca nie gwarantuje, że Produkt jest wolny od błędów lub że Klient będzie w stanie obsługiwać Produkt bez problemów i zakłóceń. 

5. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Produktu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Produktowi obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. 

6. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Produktu jest wartościową tajemnicą handlową Sprzedawcy i jego dostawców. Produkt jest także chroniony przez Prawo Autorskie oraz przez właściwe umowy międzynarodowe. Produkt należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient ma prawo kopiować Produkt wyłącznie w ramach jednego Sklepu Internetowego Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje dokonane przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy kod źródłowy Produktu został zmodyfikowany przez osoby trzecie, za działanie Produktu lub niemożliwość dokonania aktualizacji Produktu. Klient zobowiązuje się nie zwiększać funkcjonalności Produktu za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Znaki handlowe muszą być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie Klientowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i niezbywalnej licencji na korzystanie z Produktu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Licencja obejmuje także wszelkie uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, poprawki, dodatki oraz kopie Produktu. Korzystanie z Produktu oznacza między innymi uzyskanie dostępu, instalowanie, ładowanie, kopiowanie lub jakiekolwiek inne uzyskiwanie korzyści z Produktu. 

8. Udzielenie Licencji następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Produktu przez Klienta, nie wcześniej jednak niż momencie dokonania przez Klienta pełnej płatności za udzielenie Licencji na Produkt. Warunkiem korzystania z Produktu jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu oraz dokonanie wymaganej płatności, brak akceptacji oraz nie dokonanie płatności uniemożliwia korzystanie z Produktu.

9. Korzystanie z Produktu (udzielenie Licencji) jest odpłatne.

10. Licencja nie upoważnia do pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Produktu. Licencja zostaje udzielona wyłącznie Klientowi i jedynie taki Klient uprawniony jest do korzystania z Produktu w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu. 

11. Klient w ramach udzielonej Licencji ma prawo do korzystania z Produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z zawartą Umową Licencyjną, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich na następujących polach eksploatacji: (1) Klient jest uprawniony do instalacji Produktu w jednym Sklepie Internetowym Klienta oraz (2) Klient jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania (Produktu w całości lub w części w celu jego poprawnego używania, w Sklepie Internetowym Klienta. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu. 

12. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Produktu (rezygnacji z korzystania Produktu) poprzez jego odinstalowanie. Usunięcie Produktu nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z Produktu ani nie uprawnia do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności. 

13. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Klient nie wypełni lub narusza jej postanowienia.

14. Sprzedawca może udostępnić Klientowi aktualizacje Produktu. W takim wypadku Klient zostanie o tym poinformowany poprzez podanie stosownej informacji na stronie Serwisu Internetowego. Klient zostanie każdorazowo poinformowany o zakresie aktualizacji i będzie miał możliwość pobrania zaktualizowanego Produktu. Jeżeli Produkt jest uaktualnieniem z poprzedniej wersji, Klient musi posiadać ważną Licencję na poprzednią wersję Produktu aby legalnie użytkować uaktualniony Produkt, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej. Aktualizacja jest traktowana jako część Produktu i podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

15. Niniejszy Regulamin nie udziela Klientowi żadnych praw związanych ze znakami towarowymi i usługowymi Sprzedawcy.