REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 2.0

Dzień dobry,

Cieszymy się, że znalazłeś się w sekcji dokumentów prawnych naszego Serwisu. Mamy w związku z tym dobrą wiadomość: w naszym Serwisie dbamy nie tylko o jakość wytwarzanego przez nas oprogramowania i przyjazną obsługę, ale również o Twoje prawa podczas zawierania umowy on-line.

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z naszymi zasadami, możesz się z nami skontaktować. Żadnego pytania nie pozostawiamy bez odpowiedzi. 


LAYERSSHOW Artur Dobrzyński

ul. Józefa Szanajcy 14/52
03-481 Warszawa

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W pierwszej części Regulaminu przedstawiamy się, piszemy jak najłatwiej się z nami skontaktować oraz omawiamy najważniejsze definicje, które znajdziesz w tym dokumencie.

 1. Serwis Internetowy jest dostępny pod adresem: prestashow.pl oraz jego rozwinięciami. 
 2. Serwis Internetowy jest prowadzony przez: Artura Dobrzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LAYERSSHOW Artur Dobrzyński pod adresem: ul. Józefa Szanajcy 14/52, 03-481 Warszawa, NIP: 1132419179, REGON: 147477308 (dalej: Właściciel). 
 3. Kontakt z Serwisem Internetowym jest możliwy:
  1. Za pośrednictwem panelu HelpDesk dostępnego pod adresem https://helpdesk.prestashow.pl;
  2. Pod adresem e-mail: [email protected];
  3. Z wykorzystaniem adresu do korespondencji: LAYERSSHOW Artur Dobrzyński, ul. Józefa Szanajcy 14/52, 03-481 Warszawa;
  4. Za pomocą chatu lub formularzu kontaktowego dostępnych w Serwisie Internetowym;
  5. Pod numerem telefonu: 506 312 999 (numer dostępny w godzinach: od 10:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu skorzystania z wybranych funkcji Serwisu Internetowego (np. założenie Konta Klienta, czy zawarcia umowy licencji niewyłącznej lub umowy o świadczenie usług). 
 5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie Internetowym w sposób umożliwiający Użytkownikom:
  1. zapoznanie się z jego treścią, 
  2. utrwalanie jego treści poprzez samodzielne wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF,
  3. zapoznanie się z jego obecnie obowiązującą wersją, jak i poprzednimi. 
 6. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  1. BOK – Biuro Obsługi Klienta Serwisu Internetowego, które udziela informacji w zakresie prowadzonej przez Serwis Internetowy działalności.
  2. CENA – określona w złotych polskich, euro lub amerykańskich dolarach (wg. woli Klienta) kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Właścicielowi tytułem udzielania Licencji na Produkt lub określona w złotych polskich, euro lub amerykańskich dolarach (wg. woli Klienta) kwota wynagrodzenia brutto należnego Właścicielowi tytułem świadczenia usług informatycznych.
  3. HELPDESK / WSPARCIE – bezpłatna w okresie trzech miesięcy od dnia nabycia licencji usługa wsparcia Klienta  przez Właściciela polegająca na wsparciu Klienta w rozwiązaniu technicznych problemów z Produktami, z których Klient korzysta dzięki nabytej za pośrednictwem serwisu licencji niewyłącznej. Usługa wsparcia jest świadczona przez czas każdorazowo wskazany w Serwisie Internetowym. Helpdesk świadczony jest za pośrednictwem Strony internetowej pod adresem: helpdesk.prestashow.pl. W ramach wsparcia Klient może otrzymywać również dostęp do najnowszych wersji Produktów objętych Licencją. Po okresie bezpłatnym Klient ma możliwość wykupienia usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  4. KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy licencji lub innej umowy w ramach Serwisu.
  5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  6. KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Właściciela, pozwalający na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz poszczególnych Produktów. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Właściciela.
  7. KOSZYK – Usługa Elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Serwisu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia, okazjonalnie wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi Regulaminami Akcji Promocyjnych. Koszyk umożliwia także ustalenie i modyfikację danych zamówienia. W ramach usługi Koszyka, Właściciel może przesłać Klientowi wiadomość mailową o Produktach pozostających w Koszyku lub nieudanej / odrzuconej przez pośrednika płatności transakcji (mail transakcyjny). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Licencji lub Umowy o świadczenie Usług, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Licencji lub Umowy o świadczenie usług informatycznych.
  8. UMOWA LICENCJI / LICENCJA – umowa licencji niewyłącznej zawarta na czas nieokreślony upoważniająca Klientów do korzystania z Produktów oferowanych przez Właściciela zgodnie z wskazanymi w Regulaminie polami eksploatacji. Udzielane przez Właściciela licencje mają charakter niewyłączny i obejmują uprawnienie do korzystania przez Klienta z danego Produktu jedynie na jednej domenie internetowej. Licencja nie upoważnia Klienta do udzielania sublicencji innym podmiotom. Szczegółowe warunki licencji wskazane w punkcie 7. Regulaminu. Co do zasady wszystkie Umowy Licencji zawierane za pośrednictwem Serwisu internetowego są umowami licencji niewyłącznej zawartej na czas nieokreślony, chyba, że z karty produktowej wynika wprost, iż jest to Licencja okresowa lub Trial.
  9. LICENCJA OKRESOWA / SUBSKRYPCJA  – rodzaj Licencji niewyłącznej udzielany przez Właściciela na wybrane Produktu Klientom, którzy uiścili Cenę za licencję o terminowym charakterze. Czas trwania licencji okresowej jest każdorazowo wskazany w Serwisie Internetowym. Każdorazowo Właściciel wskazuje w Serwisie Internetowym, iż Licencja ma charakter okresowy. 
  10. TRIAL / LICENCJA TRIAL – rodzaj Licencji udzielany przez Właściciela na wybrane Produktu Klientom na okres próbny nie dłuższy niż 14 dni. Klienci korzystający z tego rodzaju licencji nie mogą korzystać ze wsparcia HelpDesk. Po okresie 14 dni liczonych od dnia rozpoczęcia okresu próbnego obowiązkiem Klienta jest wykupienie Licencji lub usunięcie modułu, gdyż po okresie 14 dni w przypadku jego nieusunięcia zablokuje on funkcjonalności strony internetowej Klienta.
  11. LOGIN – nazwa użytkownika Klienta podana w ramach Serwisu internetowego podczas tworzenia Konta Klienta.
  12. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim zapisanym od cyklicznych informacji na temat Serwisu Internetowego, w szczególności o usługach, modułach, bieżącej działalności, akcjach marketingowych i Akcjach Promocyjnych, na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu, za jego wyraźną zgodą. 
  13. PRODUKT – dostępne w Serwisie Internetowym oprogramowanie (treść cyfrowa) stworzone przez Właściciela, będące przedmiotem Licencji za zapłatą Ceny. Obejmują one między innymi rozwiązania informatyczne, layout i kompozycje graficzne oraz powiązane z nimi funkcjonalności dostosowane do oprogramowania sklepu internetowego PrestaShop. Szczegółowy opis danego Produkty zawarty jest na Karcie produktu. Właściciel oświadcza, iż przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych do Produktów stanowiących przedmiot umowy licencyjnej zawieranej z Klientem.
  14. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – usługa Serwisu Internetowego dostępna po założeniu Konta Klienta, która umożliwia zbieranie punktów pozwalających następnie na zakup Produktów po obniżonej Cenie. 
  15. PROGRAM PARTNERSKI – program do którego dostęp można uzyskać po założeniu Konta Klienta polegający na możliwości uzyskania prowizji od Produktów Zamówionych i opłaconych przez osobę trzecią, która założyła Konto Klienta w Serwisie Internetowy za pośrednictwem linka afiliacyjnego lub kodu afiliacyjnego  udostępnionego przez osobę korzystającą z Konta Klienta. 
  16. PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
  17. REGULAMIN – niniejszy dokument określający m.in. zasady zawierania umów  Licencji oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Użytkowników i Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, w tym Klienta jak i Właściciela. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  18. STRONA PRODUKTOWA - strona w Serwisie Internetowy, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu oraz innych usług.
  19. TREŚĆ / TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego przez odpowiednio Właściciela, kontrahentów Właściciela, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Serwisu Internetowego
  20. UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG – umowa dotycząca świadczenia przez Właściciela na rzecz Klienta Usług informatycznych za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. 
  21. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Właściciela na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Właściciela, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
  22. USŁUGI –świadczenia wykonywane przez Właściciela za zapłatą Ceny w związku z zawartą Umową o świadczeniu usług związane w szczególności z obsługą Produktów i innymi czynnościami na domenie internetowej wz. z obsługą oprogramowania sklepu internetowego PrestaShop. 
  23. UŻYTKOWNIK / OSOBA ODWIEDZAJĄCA – osoba fizyczna przeglądająca zasoby Serwisu Internetowego, bez konieczności zakładania Konta Klienta i dokonania zakupu. 
  24. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Licencji lub Umowy o świadczenie usług na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające przedmiot Licencji, jej wariant lub Usługę, co do których Klient składa ofertę zawarcia umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania umowy. Zamówienie każdej Licencji lub Usługi będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia umowy. 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

W zasadach korzystania z naszego Serwisu wyjaśniamy, jakie minimalne wymagania techniczne musisz spełnić, żeby bez problemów korzystać z jego funkcjonalności.

 1. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Serwisu Internetowego:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
  2. najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w celu założenia Konta Klienta, zapisu do Newslettera, czy zawarcia jakiejkolwiek umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego..
 2. Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu Internetowego w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów. Właściciel będzie dążył do niezwłocznego przywrócenia działania Serwisu Internetowego.  
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie Internetowym (np. operatorów płatności). 

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

W części trzeciej prezentujemy usługi elektronicznym dostępne w naszym Serwisie. Usługa Elektroniczna to np. Koszyk lub Newsletter. Wyjaśniamy, jak złożyć reklamację na Usługi Elektroniczne.

 1. Właściciel świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników, w tym Klientów, które nie wymagają zapłaty Ceny:
  1. Prowadzenie Konta Klienta, w przypadku jego rejestracji;
  2. Prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  3. Umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  4. Umożliwienie dodawania opinii o zakupionych produktach; 
  5. Umożliwienie przeglądania Treści w ramach Serwisu, w tym treści o charakterze marketingowym;
  6. Formularz kontaktowy; 
  7. Chat;
  8. Newsletter.

Konto Klienta

 1. Właściciel dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące usługi:
  1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Licencji oraz Umów o świadczenie usług, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. umożliwienie udziału w Programie Partnerskim;
  4. umożliwienie udziału w Programie Lojalnościowym; 
  5. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;
  6. umożliwienie zmiany danych Klienta w ramach Konta Klienta;
  7. umożliwienie przypisania domen internetowych do opłacony Produktów i Usług; 
  8. umożliwienie pobierania opłaconych Produktów w celu instalacji w domenie internetowej Klienta;. 
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
  1. wypełnieniu formularza rejestracji poprzez wskazanie adresu mailowego, imienia, nazwiska i nadaniu hasła oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;
  2. skutecznym zarejestrowaniu się, co zostanie potwierdzone mailem z BOK Serwisu Internetowego. 
 3. Umowa o świadczenie usług elektroniczny zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta Klienta, wysłanego przez Właściciela na adres email podany przez Klienta. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcie Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Właścicielowi (np. korzystając ze środków komunikacji opisanych w punkcie 1.3 Regulaminu).

Koszyk

 1. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do Koszyka.
 2. Koszyk jest usługą świadczoną nieodpłatnie, przez okres, w którym w Koszyku Użytkownika znajdują się Produkty. W momencie złożenia zamówienia i jego skutecznego opłacenia dochodzi do zakończenia świadczenia usługi Koszyka. 
 3. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Koszyk umożliwia także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: formy płatności i dodania kodów rabatowych.

Newsletter

 1. Usługa Newsletter (w zależności od zgody Użytkownika) polega na:
  1. otrzymywaniu przez Użytkowników do niego zapisanych (Usługobiorców), którzy udostępnili Właścicielowi (Usługodawcy) swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących Produktów i Usług Właściciela i partnerów Właściciela, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych (e-mail marketing).
  2. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Sprzedawcy swój numer telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych, dotyczących produktów i usług Sprzedawcy i partnerów Sprzedawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych (sms marketing).
 2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Użytkownika:
  1. udostępnienie swojego adresu e-mail (lub numeru telefonu, jeśli taka możliwość została udostępniona przez Właściciela), w wyznaczonym do tego polu w Serwisie Internetowym w celu otrzymywania informacji handlowych wybranym kanałem komunikacji;
  2. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu (w tym dodatkowo poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Właściciela na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Usługobiorcę – o ile taka funkcjonalność została udostępniona) oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności. Usługodawca może udostępnić również inne sposoby zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 4. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez skierowanie prośby o zaprzestanie świadczenia Usługi Newsletter na dane kontaktowe podane w pkt. 1.3 Regulaminu lub kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter.
 5. Właściciel może w każdym czasie rozwiązać umowę związaną ze świadczeniem Newslettera za tygodniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Właściciela wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usługi Newsletter spowodowane wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usługi Newsletter, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 6. Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.
 7. Właściciel może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę o świadczenie usług elektronicznych za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca (katalog zamknięty): korzysta z Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszający prawa osób trzecich, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także niezgodnie z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje Usług Elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w dowolnej formie. Zaleca się skorzystanie ze środków komunikacji wskazanych w punkcie 1.3 Regulaminu. 
 2. Przykładowy formularz reklamacji jest dostępny pod treścią Regulaminu.  
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Właściciela następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWIERANIA UMÓW

To bardzo ważna część Regulaminu, w której wyjaśniamy, w jaki sposób możesz nabyć nasze Produkty, czyli złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć stosowną umowę.  

 1. Informacje prezentowane w Serwisie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Właściciela do Użytkowników, w tym Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem są określone na Stronie Produktowej lub w inny właściwy dla danego Produktu lub Usługi sposób, w ramach Serwisu Internetowego. 
 3. W ramach rozwoju dostępnych w Serwisie Internetowym Produktów lub Usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Właściciel może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty i Usługi. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.
 4. Zawarcie Umowy Licencji lub Umowy o świadczenie usług między Klientem, a Właścicielem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Produkty oferowane w ramach Serwisu Internetowego działają wyłącznie z oryginalną, nie zmodyfikowaną wersją oprogramowania do sprzedaży dostarczaną przez firmę PrestaShop (pełna nazwa: PrestaShop SA – spółka akcyjna wpisana do paryskiego rejestru handlowego i handlowego pod nr. 497 916 635, z siedzibą pod adresem 4, rue Jules Lefebvre, 75009, Paryż), która to wersja oprogramowania dostarczana przez PrestaShop została pobrana z oficjalnej strony dystrybutora tego oprogramowania tj. prestashop.com. Okoliczność, iż Produkt nie działa prawidłowo w oprogramowaniu zmodyfikowanym nie stanowi wady Produktu, gdyż Produkty są wytwarzane pod kątem wersji udostępnianych przez w/w podmiot.

Składanie Zamówień

 1. Właściciel umożliwia Użytkownikowi, który założy Konto Klienta, złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
  1. Użytkownik dodaje wybrany Produkt (lub Produkty) do Koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia.
  2. Użytkownik, który jest zalogowany na swoim Koncie Klienta potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do złożenia Zamówienia.
  3. Użytkownik, który nie posiada Konta Klienta musi je założyć przed dalszym procedowaniem Zamówienia. W formularzu założenie Konta Klienta niezbędne jest podanie następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP. W przypadku Przedsiębiorców – Klientów, Właściciel może prosić o wskazanie numerów PKD przedsiębiorcy.
  4. Po zalogowaniu się do Konta Klienta Użytkownik musi określić dane niezbędne do złożenia Zamówienia poprzez wybranie sposobu płatności Ceny oraz ewentualne wprowadzenie kodów rabatowych. 
  5. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych przy wypełnianiu formularza zamówienia może uniemożliwić realizację Zamówienia i zawarcia Licencji lub Umowy o świadczenie usług. 
  6. Użytkownik przesyła Właścicielowi Zamówienie (składa ofertę). Wymagana jest również wcześniejsza akceptacja Regulaminu i zapoznania się z Polityką prywatności.
  7. W zależności od wybranego sposobu zapłaty za Zamówienie, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności lub podanie danych w celu zakupu na raty, czy w ramach płatności odroczonej.
 2. Właściciel w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.
 3. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Właściciel wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:
  1. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na zawarcie Umowy Licencji lub Umowy o świadczenie usług, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia odpowiednio Licencji lub Umowy o świadczenie usług;
   albo
  2. informacją o braku możliwości przyjęcia oferty, złożonej w ramach Zamówienia, np. z powodu braku płatności.
 4. Umowa o świadczenie usług oraz Licencja zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) z Zamówienia tj. wysłania do Klienta wiadomości mailowej, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów i Usług. 
 5. Złożenie Zamówienie oznacza zgodę na otrzymanie rachunku / faktury, faktury korygującej i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem Zamówienia, Właściciel wysyła rachunek / fakturę. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę Klienta na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Wystawione dla klienta faktury są również dostępne do pobrania w Moim Koncie klienta.
 6. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:
  1. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert; albo
  2. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Właściciel zgodził się przyjąć oferty zawarcia umów. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert). Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Właściciela z obowiązku jego dalszej realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje poniższy punkt.
 7. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Licencja lub Umowa o świadczeniu usług w zakresie wskazanych przez BOK nie zostaje zawarta, a Właściciel niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim umowa nie została zawarta. 
 8. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej Cenie Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia i przed zawarciem umowy.
 9. Akcje Promocyjne obowiązujące w Serwisie Internetowym nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.’’
 10. W przypadku woli zawarcia umowy w zakresie Licencji Trial Klient musi posiadać Konto Klienta i wskazać na etapie formularza dane domeny dla której Licencja Trial ma być udzielona. W przypadku, w którym po okresie próbnym w terminie trwania Licencji Trial Klient uzna, że oprogramowanie objęte licencją trial jest dla niego odpowiednie może zaktualizować Licencję Trial do standardowej Licencji w ramach swojej strony internetowej. Obowiązkiem Klienta  jest w takiej sytuacji opłacenie Ceny za oprogramowanie.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Jesteśmy elastyczni - nasz Serwis umożliwia różne metody płatności. Sprawdź, jak możesz opłacić swoje Zamówienie. 

 1. Właściciel udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności Ceny poprzez zaufanych pośredników płatności:
  1. płatności elektroniczne (np. PayPal, BLIK, Przelewy24);
  2. płatności kartą płatniczą;
  3. płatność przelewem tradycyjnym.
 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie Internetowym i prezentowane przed złożeniem przez Klienta Zamówienia i przed zawarciem Licencji lub Umowy o świadczenie usług. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranych przez Klienta Produktów lub Usług. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty i Usługi nimi objęte.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Właściciel płatności Klienta, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności lub porzuconym koszyku, w tym wysyłając wiadomość e-mail (mail transakcyjny). Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. 

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

Dostawa Produktu to bardzo istotna część realizacji Zamówienia.  

 1. W przypadku treści cyfrowych, Właściciel nie wprowadza ograniczeń terytorialnych w zakresie ich dostarczenia do Klienta.
 2. Dostarczenie treści cyfrowych jest darmowe.
 3. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez udostępnienie danego Produktu za pośrednictwem Konta Klienta.  
 4. W momencie udostępnienie treści cyfrowej za pośrednictwem Konta Klienta uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

LICENCJE

Wykupując nasz moduł, kupujesz licencję niewyłączną na korzystanie z oprogramowania, którego jesteśmy autorami.

 1. Na stronie produktowej Właściciel udostępnia wymagania techniczne jakie musi spełniać domena, serwer i sklep internetowy Klienta aby mógł na niej działać określony Produkt. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za brak działania Produktu, lub jego złe funkcjonowania jeśli domena, serwer lub sklep internetowy Klienta nie spełnia wymogów technicznych. 
 2. W ramach zapłaconej Ceny za Licencję Właściciel udziela Klientowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa do korzystania z Produktu, we własnym zakresie dla jednej domeny internetowej. 
 3. Klient nie ma prawa:
  1. dalszego przekazywania możliwości korzystania z Produktu, wynajmu, dzierżawy lub zezwalania osobom trzecim (przy czym za osoby trzecie nie będą uznawani pracownicy Klienta oraz osoby fizyczne zatrudnione przez Klienta na podstawie umów cywilnoprawnych) na zdalny dostęp i korzystanie z Produktu. 
  2. rozwijania, modyfikowania i wprowadzania jakichkolwiek zmian do Produktu, chyba, że Właściciel wyraźnie zaznaczy w ramach Serwisu Internetowego, że konkretny moduł może podlegać zmianom celem np. modyfikacji wyglądu modułu do wyglądu sklepu. 
  3. wykorzystywania całości lub poszczególnych części składowych Produktu, celem utworzenia odrębnych utworów.
 4. W ramach Licencji uzyskuje niewyłączną licencję na Produkty i obejmuje następujące pola eksploatacji: 
  1. korzystania z Produktu objętego Licencją zgodnie z jego przeznaczeniem, dla potrzeb prowadzonej przez Klienta działalności, ale jedynie w zakresie jednego sklepu internetowego (jednej domeny).
  2. tymczasowego powielania utworu, w całości lub w części, w tym zapisu i  przechowywania na nośnikach magnetycznych, jednakże wyłącznie wówczas jeżeli jest to uzasadnione technicznymi potrzebami Klienta, w tym w szczególności w celu ochrony Produktu przed uszkodzeniem lub utratą. 
  3. Integracji z zewnętrznymi systemami bez modyfikacji kodu Produktu (np. w oparciu o odczyt z bazy danych).
 5. Klient jest we własnym zakresie odpowiedzialny za ustalenie czy Produkt odpowiada jego oczekiwaniom i potrzebom. 
 6. Właściciel nie gwarantuje, że działanie Produktów będzie niezakłócone i wolne od błędów związanych z implementacją Produktów do domeny internetowej Klienta.
 7. Klient nie ma prawa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Licencji na inny podmiot ani prawa sublicencjonowania Produktów w całości lub w części innemu podmiotowi. 
 8. Klient jest zobowiązany do nieusuwania z Produktów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich oraz fragmentów kodu umożliwiających Właścicielowi kontrolę nad prawidłowym korzystaniem z Licencji. 
 9. Właściciel zastrzega sobie prawo do zachowania komunikacji informatycznej pomiędzy Produktem, a swoim wew. narzędziami w celu świadczenie Usług oraz kontroli przestrzegania wykonywania Licencji. 
 10. Licencja nie przenosi na Klienta jakichkolwiek praw autorskich do Produktów lub innych utworów przekazywanych lub udostępnianych Klientowi przez Właściciela w ramach umów. 
 11. Zawarcie przez Klienta Licencji obejmuje również dostęp do 3 miesięcznego wsparcia technicznego oraz wdrażanych przez Właściciela aktualizacji. Początek biegu ww. terminu rozpoczyna się z dniem otrzymania przez Klienta mailowego potwierdzenia zawarcia Licencji zgodnie z pkt. 4.8 Regulaminu. 
 12. Umowa Licencji może być wypowiedziana przez Właściciela lub Klienta. Termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, a wypowiedzenie powinno być sporządzone w formie dokumentowej lub pisemnej.
 13. Po upływie terminu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 7.12 Klient zobowiązany jest do usunięcie objętych Licencją Produktów ze swojej infrastruktury. Jeśli tego nie zrobi Właściciel zastrzega sobie prawo do zdalnego wyłączenia funkcjonalności objętych Licencją Produktów. W takim przypadku Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędy wywołane ww. działaniami
 14. Licencja okresowa udzielana jest przez Właściciela na określony okres czasu liczony od dnia potwierdzenie zawarcia Licencji zgodnie z pkt. 4.8 Regulaminu i nie obejmuje wsparcia technicznego oraz wdrażania aktualizacji.
 15. Termin trwania Licencji okresowej wskazany jest każdorazowo na Stronie produktowej. W sprawach nieuregulowanych wprost w Regulaminie w zakresie Licencji okresowej analogicznie stosuje się postanowienia o Licencji.
 16. Po upływie terminu na który udzielona została Licencja okresowa Klient zobowiązany jest do usunięcie objętych nią Produktów ze swojej domeny internetowej. Jeśli tego nie zrobi Właściciel zastrzega sobie prawo do zdalnego wyłączenia funkcjonalności objętych przedmiotową Licencją okresową Produktów. W takim przypadku Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędy wywołane ww. działaniami. 
 17. Licencja okresowa nie może zostać wypowiedziana. 
 18. Licencja Trial udzielana jest przez Właściciela na okres 14 dni liczonych od daty potwierdzenia zawarcia Licencji zgodnie z pkt. 4.8 Regulaminu. Ma ona charakter próbny i testowy oraz nie obejmuje wsparcia technicznego oraz wdrażania aktualizacji.  
 19. Licencja Trail udzielana jest nieodpłatnie, ale w celu uzyskania dostępu do objętego nią Produktu Klient musi przejść ścieżkę zakupową w sposób odpowiedni do pozostałych Produktów. 
 20. W przypadku udzielania licencji Trial odpowiednie zastosowanie ma do niej pkt. 7.14 Regulaminu oraz 7.16 Regulaminu. 
 21. W sprawach nieuregulowanych wprost w Regulaminie w zakresie Licencji Trail analogicznie stosuje się postanowienia o Licencji.
 22. Prawa udzielone Klientowi jakąkolwiek licencją, nie pozbawiają Właściciela prawa do wykorzystywania poszczególnych części składowych Licencji, których Właściciel jest autorem, do tworzenia odrębnych utworów i rozporządzania nimi. 
 23. Właściciel ma prawo dokonać kontroli sposobu korzystania przez Klienta z Produktu. Kontrola powinna być przeprowadzona nie częściej niż raz na 3 miesiące podczas godzin pracy Klienta oraz nie powinna zakłócać w sposób nieuzasadniony działalności Klienta.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

W tym miejscu opisujemy jak działa nasz program lojalnościowy.

 1. Koniecznym do skorzystania z Programu Lojalnościowego jest posiadanie Konta Klienta.
 2. Z programu mogą skorzystać Klienci zalogowani do Konta Klienta w trakcie dodawania produktów do Koszyka, którzy najpóźniej przed złożeniem Zamówienia zalogowali się na Konta Klienta.
 3. Klient, który spełni wyżej wymienione warunki po zawarciu Licencji lub Umowy o świadczenie usług oraz zapłaceniu Ceny uzyska punkty, które może wymienić na bon dzięki któremu przy zawieraniu kolejnej umowy będzie mógł dokonać zakupu Produktów za obniżoną Cenę. Aktualną liczbę uzyskanych punktów lub posiadanych bonów Klient może sprawdzić samodzielnie po zalogowaniu na Konto Klienta. 
 4. W celu skorzystania z punktów należy zalogować się na Konto Klienta i w zakładce Program lojalnościowy informujący o zasadach skorzystania bonu za zebrane punkty, których Cena może zostać pomniejszona z wykorzystaniem bonu. Właściciel zastrzega sobie prawo do publikacji listy Produktów objętych Programem Lojalnościowym.
 5. W przypadku odstąpienia od Licencji lub Umowy o świadczenie usług lub wystąpienia innych okoliczność zobowiązujących Właściciela do zwrotu uiszczonej przez Klienta Ceny, naliczone za zawarcie danej umowy punkty zostaną odjęte od liczby punktów przyznanych Klientowi do tej pory. W przypadku, w którym punkty zostały zamienione na bon, bon traci ważność.
 6. Przyznane punkty Klient może wykorzystać w ciągu 365 dni od daty ich uzyskania. Po upływie tego terminu punkty wygasają, a Klient traci możliwość ich wykorzystania. 
 7. Szczegółowe warunki Programu Lojalnościowego, w tym informacja o dokładnym sposobie naliczania punktów, znajdują się w zakładce Program Lojalnościowy na stronie Serwisu Internetowego.
 8. Bon przyznawany w zamian za punkty nie może zostać zbyty/darowany lub w jakikolwiek inny sposób przekazany na rzecz innego Klienta.
 9. Bony oraz punkty zebrane w ramach Programu lojalnościowego nie mogą zostać wymienione na środki finansowe.

PROGRAM PARTNERSKI

W tym miejscu opisujemy jak działa nasz program partnerski.

 1. Każdy klient posiadający Konto Klienta może za jego pośrednictwem uzyskać dostęp do linku afiliacyjnego oraz rabatowego kodu afiliacyjnego (ilekroć w niniejszym punkcie mowa jest o linku afiliacyjnym należy przez to rozumieć również rabatowy kod afiliacyjny), które mogą być udostępniane poza Sklepem Internetowym. W tym celu po zalogowaniu się na Konto Klienta należy w zakładce Program partnerski wystąpić z prośbą o dostęp do Programu partnerskiego poprzez naciśnięcie przycisku Dołącz do programu.
 2. Prośba o dołączenie do Programu partnerskiego rozpatrywany jest przez Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do odrzucenie ww. prośby bez podawania uzasadnienia.
 3. Link afiliacyjny znajduje się w zakładce Program partnerski dostępnej z poziomu Konta Klienta. Każdy link związany jest z konkretnym Kontem Klienta. 
 4. W przypadku założenia za pośrednictwem linku afiliacyjnego Konta Klienta przez osobę trzecią, która nie posiada oraz nie posiadała własnego Konta Klienta w Serwisie internetowym, Klient do którego Konta klienta przypisany jest dany link afiliacyjny uzyska prowizję naliczaną od Ceny każdego objętego umową Produktu i Usług zawartej przez nowego Klienta. 
 5. Powyżej omówiona prowizja naliczana jest od Ceny opłaconych Produktów i Usług w terminie 12 miesięcy od daty założenie Konta klienta za pośrednictwem linku afiliacyjnego przez nowego Klienta. 
 6. W przypadku odstąpienia od Licencji lub Umowy o świadczenie usług lub wystąpienia innych okoliczność zobowiązujących Właściciela do zwrotu uiszczonej przez osobę trzecią Ceny, naliczona za zawarcie danej umowy prowizja zostaje unieważniona, a w przypadku jej wypłacanie podlega zwrotowi na rachunek Właściciela. 
 7. Osoba trzecia, która skorzysta z ww. linku afiliacyjnego uzyska rabat na pierwsze złożone za pośrednictwem Konta klienta Zamówienie. 
 8. Szczegółowe warunki Programu partnerskiego, w tym informacja o wysokości udzielanego rabatu lub prowizji znajdują się w zakładce Program Partnerski na stronie Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej zakładce dostępnej w Koncie Klienta. 

OPINIE ZAMIESZCZONE W SERWISIE INTERNETOWYM

Nasz Serwis, jak wiele innych podmiotów e-commerce zbiera opinie o Produktach. Staramy się, aby ten proces był maksymalnie transparentny. Zależy nam na rzetelnych opiniach. W związku z tym, w tej części Regulaminu tłumaczymy, jakie zasady obowiązują w naszym Serwisie podczas procesu zamieszczania opinii i komentarzy. 

 1. Opinii Klientów na temat Produktów lub Usług w Serwisie Internetowym są weryfikowane, pod kątem sporządzenie ich przez osoby które rzeczywiście zawarły umowę z Właścicielem. 
 2. Klient po zawarciu umowy z Właścicielem może zostać poproszony o dobrowolne dodanie opinii na ich temat.
 3. Opinię na temat Produktów lub Usług Klient może dodać za pośrednictwem funkcjonalności zamieszczonych na Stronie internetowej (dostępnej wyłącznie dla zalogowanych Klientów, którzy nabyli dany Produkt).   
 4. Przesyłając opinie Klient wyraża zgodę na opublikowanie zawartych w niej subiektywnych odczuć o Produkcie, z którego korzysta na podstawie Licencji lub Usłudze oraz udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczenia opinii.  W zależności od przyjętego mechanizmu wystawiania opinii, Klient może zostać poproszony o wystawienie komentarza, ilości gwiazdek (np. od 1 do 5), czy zaznaczenia skali zadowolenia lub niezadowolenia.
 5. Opinie zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są w żaden sposób sponsorowane, a ich treść nie ma wpływu na warunki przyszłych umów zawieranych z Właścicielem. 
 6. Sklep Internetowy zamieszcza wszystkie opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, o ile ich treść nie narusza przepisów Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa. 
 7. Opinie zamieszczane w Serwisie Internetowym podlegają weryfikacji pod kątem sporządzania ich przez Klientów, którzy rzeczywiście dokonali zakupu Produktu. Ww. weryfikacji przeprowadzana jest poprzez porównanie danych Klientów dokonujących zakupu opiniowanych produktów z danymi osób zamieszczających opinię. Celem weryfikacji Opinii Właściciel może w formularzu dodawania opinii poprosić Klienta o wskazanie adresu e-mail powiązanego z konkretnym Zamówieniem. 
 8. Opinie zamieszczone w Serwisie przed wejściem w życie dyrektywy Omnibus oznaczone są w Serwisie jako niezweryfikowane.

REKLAMACJA

Przykładamy wielką uwagę do staranności wykonania naszych produktów. Jednak, jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia wobec towaru – sprawdź jak w łatwy sposób złożyć u nas reklamację. 

 1. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą – Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zamówionych Produktów lub Usług .
 2. Właściciel odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt i świadczyć Usługi bez wad oraz zgodny z zawarta umową. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie określonym w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie zaakceptował jego cechy. 
 3. Właściciel odpowiada za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.  
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Zachęcamy do złożenia reklamacji z wykorzystaniem form komunikacji opisanych w Regulaminie, a w szczególności poprzez HelpDesk (dotyczy Klientów, którzy z niego korzystają). 
 5. W razie braku zgodności Produktu z umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta (dalej: brak zgodności towaru z umową).
 6. W przypadku braku zgodności treści cyfrowej z umową, konsument może żądać doprowadzenie do ich zgodności z umową.  Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, przy ocenie których brane są pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej zgodnych z umową.
 7. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.
 8. Jeżeli treść cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; 
  2. przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej do zgodności z umową 
  3. brak zgodności treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową do zgodności z umową; 
  4. brak zgodności treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej próby zgodności treści z umową; 
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 9. Właściciel ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową ulegają przedawnieniu po upływie 6 lat od dnia ujawnienia się niezgodności Produktu z umową. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. 
 10. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, kwoty należne wskutek skorzystania z tego prawa zwrócone zostaną Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Właściciela oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Zwrot środków nastąpi przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył podczas dokonywania zapłaty za towar, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu. 
 11. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Właściciel ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie uważa się, że reklamacja została uznana przez Właściciela. 
 2. Powyższe ma odpowiednie zastosowanie do świadczonych przez Właściciela na rzecz Klientów Usług. 
 3. Produkty oferowane w ramach Serwisu Internetowego działają wyłącznie z oryginalną, nie zmodyfikowaną wersją oprogramowania do sprzedaży dostarczaną przez firmę PrestaShop (pełna nazwa: PrestaShop SA – spółka akcyjna wpisana do paryskiego rejestru handlowego i handlowego pod nr. 497 916 635, z siedzibą pod adresem 4, rue Jules Lefebvre, 75009, Paryż), która to wersja oprogramowania dostarczana przez PrestaShop została pobrana z oficjalnej strony dystrybutora tego oprogramowania tj. prestashop.com. Okoliczność, iż Produkt nie działa prawidłowo w oprogramowaniu zmodyfikowanym nie stanowi wady Produktu, gdyż Produkty są wytwarzane pod kątem wersji udostępnianych przez w/w podmiot.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Wychodzimy z założenia, że w przypadku różnicy zdań z Klientem warto rozmawiać i dążyć do wzajemnego porozumienia na drodze polubownej. Zobacz, w jaki sposób możemy rozwiązać spór. 

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Właściciela do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Właściciela o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Właściciela na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. 
  2. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Właścicielem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Właściciel nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wiemy, że czasem konsumenci chcą skorzystać z ustawowego prawa do zwrotu. W pełni to rozumiemy. Sprawdź jak szybko i bez problemów możesz dokonać u nas odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy, w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumentów, nie przysługuje między innymi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy, w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumentów, nie przysługuje między innymi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 
 3. Właściciel w ramach Sklepu internetowego oferuje jedynie możliwość zawarcia umowy licencji treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym oraz umowy o świadczenie usług informatycznych. 
 4. Przed rozpoczęciem dostarczenia Klientowi treści cyfrowych lub świadczenie usług, Klient musi wyrazić za pośrednictwem Serwisu internetowego wyraźną zgodę na rozpoczęcie świadczenia. 
 5. Klient po zawarciu Umowy Licencji lub Umowy o świadczeniu usług otrzymuje od Właściciela potwierdzenie jej zawarcia oraz informowany jest o utracie praw do odstąpienie od umowy w związku z wyrażoną przez niego zgodą. 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W tej części wskazujemy jakie prawa własności intelektualnej chronimy na naszej stronie internetowej i jakich zasad musisz przestrzegać. 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć i innych zamieszczonych przez Właściciela treści należą do Właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem. 
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu Internetowego, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Właściciel może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Serwisu Internetowego.
 3. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Wykorzystywanie danych Serwisu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Właściciela i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprawdź, jak dbamy o Twoje dane osobowe. 

 1. Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”. 
 2. Zasady stosowania plików cookies na Stronie Internetowej określa dokument „Polityka Cookies”.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Jeśli robisz zakupy w naszym Serwisie, a nie jesteś konsumentem – ta część regulaminu jest skierowana właśnie do Ciebie. 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Właściciela z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Ani Właściciel ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Właściciela, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny z tytułu ostatniej Licencji lub Umowy o świadczenie usług, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych i jedynie w stosunku do realnie poniesionej szkody. 
 5. W przypadku opóźnienia płatności Właściciel ma prawo naliczyć odsetki w maksymalnej wysokości za opóźnienie w zapłacie. Odsetki naliczane są̨ od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. 
 6. Właściciel jest uprawniony do wstrzymania realizacji jakiegokolwiek Zamówienia w przypadku istnienia jakichkolwiek zaległości w płatnościach przez Klienta względem Właściciela do czasu uregulowania wszelkich zaległości w płatnościach przez Klienta. W takim przypadku Właściciel nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie umowy, a Klient zrzeka się̨ wszelkich roszczeń́ z tego tytułu. 
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Właścicielem, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.
 8. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Właściciel może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w wersji 2.0. wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w sytuacji, w której Właściciel zmodyfikuje sposób lub zakres prowadzonej działalności gospodarczej lub w wyniku zmian prawnych skutkujących koniecznością dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego, w przypadku Użytkowników posiadających aktywne Konto Klienta – w formie wiadomości mailowej. Każda z osób, która otrzyma w/w wiadomość będzie mogła złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umów o świadczenie usług elektronicznych (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości) realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

Dodatkowe linki: